ขนมไทย 4 ( Thai Desserts 4 )


ขนมไทย 4 ( Thai Desserts 4 )

 

 

 

ขนมไทย 4

 

มี สูตรที่จะเรียน ดังต่อไปนี้...

1. ขนมเสน่ห์จันทร์

 

ขนมเสนหจนทร

 

2. ขนมกล้วย

 

ขนมกลวย

 

3. ขนมจ่ามงกุฏ

 

ขนมจามงกฏ

 

4. ขนมถั่วดำแกงบวด

 

ขนมถวดำแกงบวด

 

5. ขนมถั่วแปป

 

ขนมถวแปบ

 

6. ขนมทองเอก

 

ขนมทองเอก

 

7. ขนมบัวลอยเผือก

 

ขนมบวลอยเผอก

 

8. ขนมเต้าส่วน

 

ขนมเตาสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).