ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ 4 ( CHINESE PASTRIES 4 )

 

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ 4 ลำดับ รูปภาพ ชื่ออาหาร 1  ขนมเปี๊ยะไส้แอปเปิ้ล 2  ไหว้พระจันทร์ผิวขาวไส้คัสตาร์ดและทรัฟเฟิล 3  ขนมเปี๊ยะไส้สับปะรดสไตล์ไต้หวัน 4  กุหลาบ 5  ขนมเปี๊ยะไส้วอลนัทและลำไย 6  ขนมเปี๊ยะถุงทอง 7  ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ลูกหมู 8  ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้กาแฟและลำไย 9  ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้เค็ม 10  ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดสไตล์ฮ่องกง

 

01ขนมเปยะไสแอปเปล

02ไหวพระจนทรผวขาวไสคสตารดและทรฟเฟล

03ขนมเปยะไสสบปะรดสไตลไตหวน

04กหลาบ

05ขนมเปยะไสวอลนทและลำไย

06ขนมเปยะถงทอง

07ขนมเปยะไหวพระจนทรลกหม

08ขนมเปยะไหวพระจนทรไสกาแฟและลำไย

09ขนมเปยะไหวพระจนทรไสเคม

010ขนมเปยะไหวพระจนทรไสคสตารดสไตลฮองกง

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพตรา วาสนา
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โกกิ
 • ผลิตภัณฑ์ ตรา โลโบ
 • ผลิตภัณฑ์ ตราหัวม้าลาย
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตรามรกต
 • ทีซีบี
 • กิตติวัฒนา
 • ลิน
 • ตั้งจิบเซ้ง
 • TFM
 • UP
 • Hale's blue boy
 • a
 • LG
 • Doctor Henn
 • PCB
 • PATRA
 • Fermipan
 • Winner's
 • Pearl Mermaid

Follow Us

Contact

Thai & International Food Technological College

TIFTEC

1004 Rd., Rama 3 Road, Yan Nawa, Bangkok.

Phone: 0-2682-7644
Email : center@yingsakfood.com

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Flag of Thailand with How many colors (enter numbers only).